E-Beyanname: Konaklama Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru (01.02.2023)

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre, otel, motel...
ayrıntılar için tıklayın


E-Beyanname: Turizm Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (01.02.2023)

Turizm Payı Beyannamesinin
ayrıntılar için tıklayın


E-Beyanname: Ba-Bs Bildirimlerinde Yapılan Değişiklik (01.02.2023)

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6775) (28.01.2023)

Katma değer vergisinin iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarının belirlenmesi ile 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


Personele yapılan ücret ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı - Özelge (27.01.2023)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : E-11395140-...
ayrıntılar için tıklayın


2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı (26.01.2023)

2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 4.400 TL'dir. Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL'den aşağı...
ayrıntılar için tıklayın


Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2023'e Kadar Yaptırılması Gerekiyor (26.01.2023)

Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre anonim şirketler ile kooperatiflerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara...
ayrıntılar için tıklayın


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728) (26.01.2023)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların...
ayrıntılar için tıklayın


2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (25.01.2023)

“2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı Kılavuza defterbeyan.gov.tr adresinde...
ayrıntılar için tıklayın


7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (25.01.2023)

Bu Tebliğin amacı, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...
ayrıntılar için tıklayın


Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara POS Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (19.01.2023)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2023/Ocak Artışları (19.01.2023)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55'inci ve geçici 1'inci maddesinin dördüncü fıkrası...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: Yurt Dışı Borçlanması veya Sözleşme Kapsamında Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Aylık Bağlananların Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Bireylerinin Tespiti (19.01.2023)

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) (18.01.2023)

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961...
ayrıntılar için tıklayın


252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir (16.01.2023)

Buna göre; 2023 yılı için -Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 151.000 TL, - Mükelleflerle...
ayrıntılar için tıklayın


Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulmasına İlişkin Açıklamalarda Bulunuldu (16.01.2023)

14/1/2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 537sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:)'NDE...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547) (14.01.2023)

14/5/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’ne 26 ncı...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) (14.01.2023)

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallar için doğacak...
ayrıntılar için tıklayın


7431 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (13.01.2023)

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan...
ayrıntılar için tıklayın


2023 Yılında Sigortalı Başına 400 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir (12.01.2023)

12/01/2023 tarihinde TBMM' de Kanunlaşan 7431 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 4 üncü maddesi ile...
ayrıntılar için tıklayın